OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Zázemí univerzity > Centrum Pyramida > O Pyramidě > Naše služby

Centrum Pyramida nabízí služby v následujících oblastech

 • Podpora uchazečům o studium:
  • organizace informačních seminářů o možnostech studia na Ostravské univerzitě v Ostravě
  • individuální konzultace zájemcům k výběru studijního programu a oboru
  • informace k proceduře přijímacího řízení
  • individuální řešení přijímacího řízení na základě požadavku z elektronické přihlášky
  • organizace přípravných kurzů a dalších kurzů pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami
 •  Podpora studentům:
  • pedagogické poradenství zabezpečované kontaktními osobami na jednotlivých fakultách Ostravské univerzity
  • speciálně pedagogické poradenství
  • konzultant (psycholog) pro řešení obtížných situací při studiu
  • zprostředkování tlumočnických a asistenčních služeb
  • zapisovatelská služba
  • služba individuální výuky,
  • pomoc při vyhledávání v  el. katalozích a databázích odborných informací
  • knihovnicko-informační služby
  • pomoc při instalacích a obsluze HW a SW
  • možnost využívání a zapůjčka kompenzačních pomůcek
  • možnost využívání počítačové a další techniky Centra Pyramida ke studijním účelům
  • k dispozici studovna a školicí středisko
  • poskytování informací prostřednictvím webových stránek Centra Pyramida http://pyramida.osu.cz/
  •  pomoc při orientaci v informačních systémech Ostravské univerzity v Ostravě
  • zpřístupňování studijních materiálů v  různých formátech a pro různé způsoby četby (hmatový výtisk, elektronický text pro hmatový výstup, pro hlasový výstup, pro lupu atp.),
  • kopírování dokumentů, tištění na speciálních tiskárnách, vypalování CD/DVD se soubory s  výukovými materiály ze zdrojů dosažitelných v  síti OU nebo od vyučujících, a to v  rozsahu stanoveném tzv. autorským zákonem ČR
  • doplňování knihovního fondu OU o literaturu pro smyslově postižené osoby
  • zajišťování přístupu k  dokumentům ve spolupráci se školami zaměřenými na vzdělávání smyslově postižených, asistenčními centry  a speciálními knihovnami hmatovými, zvukovými i elektronickými v  ČR i v  zahraničí.
 • Vzdělávací aktivity pro zaměstnance OU a odbornou veřejnost
  • semináře k pravidlům kontaktu se studenty se specifickými vzdělávacými potřebami
  • e-learningové kurzy Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole
  • semináře pro výchovné poradce
  • kurzy znakového jazyka
  • další odborné semináře a školení.
 • On-line centrum znakového překladu.  Základní obsluha video telefonu s navázáním spojení se vzdáleným tlumočníkem a zajišťování této komunikaci pro studenty a uchazeče, kteří komunikují ve ZJ.
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub