Dokumenty a odkazy


Dokumenty EU

The European Union Disability Strategy


České zákonodárství

Komentovaný přehled platných předpisů o zdravotně postižených

Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vyhláška 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Zákon 155/1998 Sb. o znakové řeči

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (PDF, DOC )

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Kodex zajištění akademické kvality a standardů ve vysokoškolském vzdělávání

Pravidla MŠMT pro financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami​


Předpisy (metodické pokyny) Ostravské univerzity

Opatření rektora 33/2018 - Podpora uchazečům a studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě


Přílohy  k Metodice podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě

Příloha 1 - Prohlášení/souhlas s uchováváním osobních údajů

Příloha 2 - Nakládání s digitálními dokumenty

Příloha 3 -  Žádost o služby

Příloha 4 - Typologie postižení studentů se specifickými potřebami

Příloha 5 - Typologie adaptovaných studijních materiálů

Příloha 6 - Smlouva o výpůjče


Ostatní

Metodika k úpravám elektronických textů pro zrakově postižené

Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení

Marrákešská smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům osobám nevidomým, osobám se zrakovým postižením,nebo osobám s jinými poruchami čtení


AP3SP - Asociace poskytovatelů služeb studentům

Manuál podpory studentů s psychickým onemocněním na vysoké škole

Studium lidí s poruchou autistického spektra na vysokých školách (přehled služeb poskytovaných veřejnými vysokými školami podle metodického pokynu MŠMT)


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2020