Vyučující

Důležitou součástí činností Centra Pyramida je nabídka služeb pro akademické a neakademické pracovníky OU, kterým nabízíme individuální konzultace a další odborné vzdělávání v oblasti podpory studentů se specifickými potřebami.

Na koho se můžete v případě potřeby obrátit?

Referenti Centra Pyramida

Zajišťují jednotlivá servisní podpůrná opatření vyplývající z funkční diagnostiky a odborné vzdělávací semináře.

Fakultní koordinátoři

Poskytují konzultace související s přístupností jednotlivých studijních oborů pro studenty se specifickými potřebami.

Odborní pracovníci Centra Pyramida

Navrhují jednotlivá podpůrná servisní opatření a služby pro modifikaci přijímacího řízení a studium na OU. Poskytují odborné konzultace dle typu specifických potřeb.

Přehled poskytovaných servisních podpůrných opatření a služeb

Časová kompenzace

spočívá v prodloužení doby určené k práci se strukturovaným textem v těch situacích, kdy je časový rozsah striktně stanoven, např. při písemné formě kontroly studia (zápočet, zkouška, státní závěrečná zkouška); smyslem je kompenzovat ztížené možnosti práce s textem, proto se míra prodloužení stanovuje na základě povahy specifických potřeb studenta a charakteristiky aktivit.

Individuální výuka

je výuka mimo běžný rámec, při níž se pedagog v odůvodněných případech věnuje pouze jednomu studentovi (respektive malé skupince studentů), jehož specifické potřeby neumožňují při standardní výuce využít speciální postupy, pomocí nichž může student dosáhnout výstupu na kvalitativní úrovni požadované po studentech bez postižení.

Organizační opatření

souhrn opatření nezbytných pro zpřístupnění studia pro SSP zaměřujících se zejména na úpravu místa, času a způsobu plnění studijních povinností, např. na zajištění vybavení učebny a úpravu jejích světelných či akustických podmínek, změny rozvrhu výuky, alternativní termíny kontroly studia, využití kompenzačních pomůcek a dalšího technického vybavení; při realizaci opatření může být využito technické a prostorové zázemí centra.

Osobní asistence

cílem je pomoci studentovi překonat omezení při sebeobsluze, chůzi a dalších fyzických aktivitách ve výuce nebo se studiem souvisejících (např. stravování a ubytování v zařízeních školy či docházka na výuku); zahrnuje především průvodcovské služby, pomoc při administrativních činnostech či technickou pomoc se závěrečnou formální úpravou složitějších dokumentů.

Prostorová orientace

služba studentovi zajišťuje zejména bezpečný pohyb v neznámém prostředí výukových a souvisejících prostor, a to především před zahájením a na začátku studia, respektive na počátku jednotlivých semestrů; smyslem služby je umožnit studentovi seznámit se s novým prostředím tak, aby se zde následně mohl pohybovat samostatně.

Přepisovatelský servis

v podobě tzv. simultánního přepisu slouží k převedení mluveného projevu vyučujícího či ostatních studentů do textu v psané formě (elektronické).

Režijní opatření

jedná se o široké spektrum služeb poskytovaných na základě individuální situace a potřeb studenta, konkrétně např. studijní poradenství, individuální harmonogram studia, potvrzení zdravotního stavu pro vnitřní potřebu univerzity či jednání s vyučujícími a představiteli fakult.

Studijní asistence

služba umožňující kompenzovat studentovi ve výuce omezení daná jeho zdravotním stavem, když nelze využít běžné kompenzační pomůcky, jedná se např. o alternativní zprostředkování vjemů, pomoc při orientaci či asistenci při práci s přístrojovým vybavením; součástí studijní asistence je také nácvik studijních a pracovních strategií, jehož cílem je dosažení co možná největší míry samostatnosti studenta s využitím, a to prostřednictvím kompenzačních technik nebo specifických kompenzačních pomůcek.

Tlumočnický servis

zajištění překladu mluveného projevu vyučujícího či ostatních studentů do znakového jazyka.

Zapisovatelský servis

v podobě tzv. obsahového zápisu slouží k záznamu učiva, které prezentuje vyučující v rámci výuky, ve formě studijních poznámek (v elektronické podobě).

Zpracování studijní literatury

adaptace, případně digitalizace publikací, studijních materiálů, testů apod. do podoby odpovídající po formální stránce speciálním potřebám konkrétních studentů (např. zvětšený text, tisk v Braillově písmu, elektronický dokument).


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 10. 2022