Studenti se specifickými potřebami

Registrace

Registrovat se k nám do Centra Pyramida můžete kdykoli v  průběhu studia na OU. Stačí jen kontaktovat naše referenty nebo koordinátory na jednotlivých fakultách a probrat s nimi vaše možnosti.

Registrace je zcela dobrovolná a záleží jen na vás, zda budete chtít některou z našich nabízených služeb využívat. Většina služeb je zdarma pro všechny studenty bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia.

Pokud jste si v přihlášce ke studiu již zvolili zohlednění specifických potřeb, zvládnete přijímací řízení a zapíšete se do studia, přijde vám na začátku semestru automaticky e-mail s informacemi o možnostech registrace a dalším postupu.

Každý registrovaný student má právo využívat všech nabízených služeb a podpory související s jeho specifickými potřebami. Současně má ale i povinnost řídit se interními předpisy a metodickými dokumenty Ostravské univerzity. Zejména pak Opatřením rektora 33/2018 - Podpora uchazečům a studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě, Metodikou podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitěStudijním a zkušebním řádem Ostravské univerzity.

K registraci je nezbytné doložit některý z následujících dokladů:

 • doklad o invaliditě (libovolného stupně)
 • doklad o zdravotním postižení
 • průkaz osoby se zdravotním postižením (libovolného stupně)
 • doklad o specifické poruše učení (dyslexie, dysgrafie atd.)
 • doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem
 • lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření
 • komisionální rozhodnutí Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Po doložení potřebných dokladů následuje funkční diagnostika. Jedná se o cíleně vedený rozhovor s odborným pracovníkem Centra Pyramida, který ověří vaše kompetence a posoudí dopady vašich specifických potřeb na aktivity nezbytné pro studium vámi zvoleného oboru.

Výsledkem funkční diagnostiky je vytvoření tzv. Osobního studijního plánu. Ten obsahuje doporučení pro vyučující k přizpůsobení podmínek vašeho studia.

Možná podpora a služby pro registrované studenty:

 • časová kompenzace – navýšení času při práci s textem
 • tolerance vyšší specifické chybovosti v písemném projevu
 • tolerance vyšší absence ve výuce ze zdravotních důvodů
 • osobní asistence/studijní asistence
 • adaptace a digitalizace studijních materiálů
 • tlumočení do českého znakového jazyka (příp. znakované češtiny)
 • zápisy/přepisy přednášek
 • půjčování kompenzačních pomůcek
 • doprovod na výuku a jiné aktivity související se studiem
 • poradenství ohledně organizačních záležitostí studia
 • pedagogické a psychologické poradenství
 • konzultační činnost
 • zajištění jazykové korektury psaných textů
 • nácvik prostorové orientace
 • a další dle individuálních specifických potřeb studentů

Klademe velký důraz na profesionalitu, osobní přístup a maximální důvěru. Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv problémem během studia - nejlépe hned po jeho odhalení, aby vám bylo možné pomoci s jeho řešením včas.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 03. 2024