Základní informace

Vítejte na stránkách Pyramidy, centra podpory studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. Našim cílem je nabídnout vám odborné služby a vytvořit tak podmínky ke studiu v akreditovaných studijních oborech.

Studentem se specifickými potřebami se rozumí student, jenž úspěšně splní podmínky pro přijetí ke studiu a je to osoba se zdravotním postižením nebo osoba se zdravotním znevýhodněním. Tedy osoba s např. těžkým zrakovým postižením, které mu znemožňuje nebo závažným způsobem omezuje zrakové vnímání textů a nebo grafických a prostorových objektů a znesnadňuje jeho orientaci i s využitím kompenzačních pomůcek. Dále osoba s těžkým sluchovým postižením, které znemožňuje nebo závažným způsobem omezuje porozumění mluvené řeči i při využití kompenzačních pomůcek a zrakové kontroly, osoba s těžkým tělesným postižením, které závažným způsobem omezuje nebo znemožňuje samostatný pohyb studenta, psaní a manipulaci s učebními materiály. Patří sem také osoby s těžkou poruchou dorozumívacích schopností, která znemožňuje nebo závažným způsobem omezuje komunikaci a užívání jazyka a řeči mluvené nebo psané pro účely vzdělávání a také osoby s kombinacemi výše uvedených postižení.

Zdravotním znevýhodněním se pro účely služeb Centra Pyramida chápe zdravotní oslabení vyžadující zohlednění při vzdělávání, dlouhodobé nemoci vyžadující zohlednění při vzdělávání, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Zdravotním znevýhodněním vzhledem ke studiu se pak rozumí zejména postižení řeči, specifické poruchy učení, chronická somatická onemocnění nebo oslabení, psychologické a psychiatrické poruchy.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2017